BE IN 
TOUCH

e-Warm sp. z o.o.

Mikołowska 113a 

44-203 Rybnik

nip: 6423103489

+48 665888800

ewarm.sg@gmail.com

  • White Facebook Icon
  • White Google+ Icon

Ochrona danych osobowych 

§ 1

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca tj. E – WARM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rybniku  (44 – 203), przy ul. Mikołowskiej 113a, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS0000334965, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy – Wydział X Gospodarczy KRS w Gliwicach, NIP 6423103489, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 złotych, nr tel.: 661970001, adres poczty elektronicznej: ewarm.sg@gmail.com zwany dalej „Administratorem”.

2. Administrator pozyskuje oraz przetwarza następujące dane osobowe:

2.1. imię

2.2. adres poczty elektronicznej, 

3. Administrator przetwarza dane osobowe  w następujących celach:

3.1. kontaktowania się z Kupującymi lub potencjalnymi Kupującymi   w związku ze sprzedażą, reklamą lub promocją  sprzedawanych towarów, dozwolonymi działaniami marketingowymi, 

3.7.  statystycznych,

3.8. archiwizacyjnych, 

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. lit. a), b) c) i f) rozp.   Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, tj.:

4.1. za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie  jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

4.2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4.3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

4.4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. celem  dochodzenia roszczeń w postępowaniach pozasądowych, sądowych lub egzekucyjnych lub w związku z dozwolonymi działaniami marketingowymi. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości (np.:  policja, organy prokuratury, sądy, organy podatkowe lub rentowe), komornicy sądowi lub skarbowi, podmioty świadczące obsługę prawną Administratora. 

6. Administrator przechowuje  dane osobowe przez okres niezbędny do należytego wykonania umowy sprzedaży, obsługi roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, dochodzenia roszczeń od Kupującego,  dozwolonych działań marketingowych, trwania programów lojalnościowych, promocji lub konkursów,  chyba że zajdzie  uzasadniona konieczność przechowywania ich dla celów dowodowych w zakresie postępowania prowadzonego przez właściwe organy. Po tym czasie dane będą usuwane.  

7. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, w tym w szczególności Kupujący,  ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby oraz ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym czasie, a także   do przenoszenia tych danych.

8. Odnośnie do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,   osoba, której dane dotyczą, w szczególności Kupujący,  ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Osoba, której dane są przetwarzane, w szczególności Kupujący (Kontaktujący się z nami), ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.

 11. Osoba, której dane dotyczą, jest obowiązana do ich podania, o ile wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży lub udziału w działaniach marketingowych Administratora.  

12. Odmowa lub niepodanie danych osobowych uniemożliwiają zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, obsługę roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, działania marketingowe Administratora lub reklamę,  udział w programach lojalnościowych, promocjach lub konkursach.

13. Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania.      

 14. Administrator szanuje prawo prywatności i dba o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu Administrator używa m. in. bezpiecznego protokółu szyfrowania (SSL). 

15. Administrator traktuje otrzymane dane osobowe jako poufne i nie są one widoczne dla osób nieuprawnionych. 

16. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora oraz wyłącznie na  udokumentowane polecenie Administratora. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now